Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 11.maddesi uyarıca, ülkemizde kesintisiz olarak 5 yıl ikamet edenler yabancılar aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda Türk Vatandaşlığını genel yoldan kazanabilirler. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, Türk vatandaşlığının kazanılması doğumla ve sonradan yetkili idare kararıyla olmak üzere iki şekilde alınmaktadır. Sonradan genel hükümlere göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığına Başvuran Tarafından Yapılacak İşlemler

Türk vatandaşlığına başvuru, başvurucunun yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe kendisi veya bu konuda verilen özel vekaletname ile vekili tarafından yapılır. Başvurucunun 18 yaşından küçük ve(ya) ayırt etme gücünden yoksun olduğu durumlarda başvuru veli ya da vasi tarafından yapılabilmektedir.

Vatandaşlık başvurusunda yabancının Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Numarası esas alınarak işlem yapılmaktadır.

Başvuru form dilekçesi doldurularak aşağıda listesi verilen evrakların teslimi ile yapılmaktadır. Başvuru tarihi olarak kişin form dilekçesinin evrak kaydı olarak aldığı tarih esas alınır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, yeni kanuni düzenlemeye istinaden aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere yurt dışında bulunabilir. Yurt dışında geçirilen sürelerin toplamı 12 ayı geçmiyorsa, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.

Türk Vatandaşlığı Almak İçin İstenen Belgeler

 1. Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu;
 2. 50×60 mm formatında beyaz fonlu biyometrik fotoğraf;
 3. Pasaport veya yerine geçerli benzeri belge;
 4. Kimlik bilgilerinin yer aldığı doğum belgesi veya bu bilgilerin yer aldığı benzeri belge;
 5. Kişinin medeni durumunun yer aldığı belge. Evlenme belgesi, boşanma kararı, ölüm belgesi gibi.
 6. Kişinin bulaşıcı ve kamu sağlığı açısından tehlike oluşturmayacak bir hastalığının bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği niteliklerde sağlık raporu;
 7. Türkiye’de kendinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek mesleğe ve gelire sahip olduğunu gösterir belge (çalışma izni, vergi levhası vs);
 8. Vatandaşlık başvurusundan itibaren geriye yönelik en az 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olduğuna dair İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınacak Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini gösterir belge;
 9. Vatandaşlık başvurusu sonuçlanana kadar ileriye yönelik yetecek süreli geçerli oturma izni belgesi;
 10. Başvuru sahibinin her hangi bir suç sebebi ile hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı nüshası;
 11. Maliye Veznesine hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

Komisyon Tarafından Yapılan İşlemler

Yabancının ikamet ettiği il sınırları içinde Valiliğe yapmış olduğu başvuru, Valilik tarafından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.  Başvurucu, Vatandaşlık başvuru numarasını ilgili Bakanlığın Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler biriminden öğrenerek takip edebilir.

İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme yapılarak vatandaşlık başvuru sonucu olumlu veya olumsuz olmak üzere ilgilisine bildirilir.